Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Отчет на изпълнението за 2016 г. на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система - проект

 

План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия
от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

Отчет на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия
от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

Документи от заседанието, проведено на 24 ноември 2016 г.

Протокол от проведеното на 24 ноември 2016 г. редовно заседание на Съвета

Писмо за свикване и дневен ред за редовно заседание на Съвета на 24.11.2016 г.

Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"

Доклад към проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"


Документи от заседанието, проведено на 19 септември 2016 г.

Протокол от проведеното на 19 септември 2016 г. редовно заседание на Съвета

Писмо за свикване и дневен ред за редовно заседание на Съвета на 19.09.2016 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс


Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодексПротокол от заседанието на Съвета, на което е обсъден Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

На 31.05.2016 г. (вторник) от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието ще се проведе заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система,  което е продължение на редовното заседание от 16.05.2016 г.
На заседанието ще продължи обсъждането на останалите текстове от проекта на Закон за изменение и допълнение  на Закона за съдебната власт.

На 27.05.2016 г. (петък) от 10.00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието ще се проведе заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система,  което е продължение на редовното заседание от 16.05.2016 г.
На заседанието ще продължи обсъждането на останалите текстове от проекта на Закон за изменение и допълнение  на Закона за съдебната власт.

На 20.05.2016 г. (петък) от 10.00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието ще се проведе заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система,  което е продължение на редовното заседание от 16.05.2016 г.
На заседанието ще продължи обсъждането на останалите текстове от проекта на Закон за изменение и допълнение  на Закона за съдебната власт.

На 16.05.2016 г. (понеделник) от 10.00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието се проведе редовно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система.
На заседанието се обсъжда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.


Документи от заседанието, проведено на 16 май 2016 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 14 май 2016 г. 

Дневен ред и писмо за свикване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Мотиви зкъм проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт


РМС № 299 за одобряване на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


Документи от заседанието, проведено на 7 април 2016 г.

Протокол от проведеното на 7 април 2016 г. заседание на Съвета


Проект на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


Справка за отразяване на получените становища по проекта на Пътна карта
План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от м. януари 2016 г.
в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (одобрен от Министерски съвет)


Решение за одобряване на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия
от м. януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка


Документи от редовно заседание на Съвета на 29.03.2016 г.

Протокол от проведеното на 29.03.2016 г. редовно заседание на Съвета

Писмо за свикване и дневен ред за редовно заседание на Съвета на 29.03.2016 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и мотви към него

Проект на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия
от м. януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

Проект на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и мотиви към него, 25 февруари 2016 г.

Документи от заседанието, проведено на 22 и 23 февруари 2016 г.

Писмо за свикване на извънредно заседание на Съвета на 22 февруари 2016 г.

Дневен ред за извънредното заседание на Съвета на 22 февруари 2016 г.

Протокол от проведеното на 22 февруари 2016 г. заседание на Съвета

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Доклад за дейността на експертната работна група по изготвянето на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Финансова обосновка към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт


Документи от заседанието, проведено на 29 януари 2016 г.

Писмо за свикване на извънредно заседание на Съвета на 29 януари 2016 г.

Дневен ред oт проведеното на 29 януари 2016 г. заседание на Съвета

Присъствен списък от проведеното на 29 януари 2016 г. заседание на Съвета

Протокол от проведеното на 29 януари 2016 г. заседание на Съвета

Документи по т.1 от дневния ред от проведеното на 29 януари 2016 г. заседание:

Доклад за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система през 2015 г.

Доклад за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за 2015 г.(актуализиран)

Документи по т.2 от дневния ред от проведеното на 29 януари 2016 г. заседание:

Tеми на работните подгрупи

Проект на Правила за дейността на експертните работни групи към Съвета

Документи по т.3 от дневния ред от проведеното на 29 януари 2016 г. заседание:

Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 27.01.2016 г.

Технически доклад, придружаващ Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка

Проект на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия
от м. януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка


Заповед за изменение на състава на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (ЛС-04-427/ 13.03.2017 г.)

Заповед за изменение на състава на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Заповед за допълване на състава на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Заповед за определяне на състава на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната системаСъвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ