Кариери
У В Е Д О М Л Е Н И Е
21.01.2020
С настоящото, се уведомява Петър Петров от с. Рибен, че доказателствата, представени със заявлението му, вх. рег. № 94-03-72/09.01.2020 г., не са достатъчни, за да ползва правата си по 297 от Закона за съдебната власт.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
06.12.2019
Покана за обучение на специалисти в областта на несъстоятелността в рамките на проект “Реформи в областта на несъстоятелността в България”. Информацията е качена и в Информационната система за производствата по несъстоятелност.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
29.11.2019
Лицата, които са подали своите заявки за задължителното обучение в срока до 25.11.2019 г. (вкл.), са включени в обучението, на посочените от тях дати. На лицата, които не са включени в обучението е изпратено съобщение на посочените от тях електронни пощи.
Датите за обучението са от 02.12.2019 г. до 05.12.2019 г. (вкл.).
Обучението ще се проведе в гр. София, хотел “Витоша Парк Хотел”, находящ се на ул.”Росарио” 1 и ще бъде в рамките на един ден от 10.30 ч до 17.30 часа.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
21.11.2019
Покана за обучение на специалисти в областта на несъстоятелността в рамките на проект “Реформи в областта на несъстоятелността в България”. Информацията е качена и в Информационната система за производствата по несъстоятелност.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕТО ОТ КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
15.11.2019
Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. на министъра на правосъдието (Обн. ДВ, бр. 53 от 05.07. 2019 г.), на основание чл. 29 от Регламента за провеждане на писмения и устния изпит, обявява резултатите от класирането. Резултатите от класирането са обявени и на таблото на входа за граждани в сградата на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 на 15.11.2019 година.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
11.11.2019
На основание чл. 655, ал. 3 ТЗ от министъра на правосъдието и министъра на икономиката е одобрена Годишна програма за 2019 г.
Задължителното обучение ще се проведе в гр. София, хотел “Витоша Парк Хотел”, находящ се на ул.”Росарио” 1.
Датите за обучението са от 02.12.2019 г. до 05.12.2019 г. (вкл.).
Обучението ще бъде в рамките на един ден от 10 ч до 18 ч. Нощувки за всички участници извън гр. София ще бъдат осигурени и следва да се заявят за датата, за която е заявено обучението.
Заявките за участие следва да се подават до 25.11.2019 г. (вкл.) по електронен път на електронна поща: g.spasov@justice.government.bg.

Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
06.11.2019
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване обявява извлечение от Протокол от 05.11.2019г. за поправка на Протокол № 2 от 30.10.2019г., поради допусната техническа грешка.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с конкурса за съдии по вписванията
01.11.2019
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със заповед № СД-03-297/28.06.2019г. на министъра на правосъдието, на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията, състави списък и график на допуснатите до устен изпит кандидати. Устният изпит ще бъде проведен на 09 и 10 ноември 2019 г. в сградата на Министерство на правосъдието на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, ет. 8, заседателна зала.
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
01.11.2019
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, обявява извлечение от Протокол № 2 от 30.10.2019г. и извлечение от Протокол № 3 от 31.10.2019г. с окончателните резултати от изпита
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
24.10.2019
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, обявява график за провеждане на изпита
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-313/11.09.2019 г.
21.10.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-342/21.10.2019 г., с която одобри окончателен списък на допуснатите до изпит кандидати.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
17.10.2019
В Информационната система за производствата по несъстоятелност е публикувана Покана за обучение на специалисти в областта на несъстоятелността в рамките на проект “Реформи в областта на несъстоятелността в България” с удължен срок за регистрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с конкурса за съдии по вписванията
14.10.2019
Министерство на правосъдието обявява протокола с резултатите от писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията, проведен на 15.09.2019г. и Въпросник за провеждане на устния изпит.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-313/11.09.2019г.
04.10.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповеди № СД-05-323/04.10.2019 г., с която одобри списък на допуснатите до изпит кандидати и заповед № СД-05-324/04.10.2019г. с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
04.10.2019
В Информационната система за производствата по несъстоятелност е публикувана Покана за обучение на специалисти в областта на несъстоятелността в рамките на проект “Реформи в областта на несъстоятелността в България”.
На вниманието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
17.09.2019
В Информационната система за производствата по несъстоятелност е публикувана информация за провеждане на обучения за синдици и доверени лица в рамките на проект “Реформи в областта на несъстоятелността в България”, както и анкета относно провеждане на обученията.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-313/11.09.2019 г., за изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
12.09.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-99/01.03.2019 г., за изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписвания
09.09.2019
Министърът на правосъдието със Заповед № СД-03-457/09.09.2019 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устния изпит от конкурса за съдии по вписванията.

Регламентът е обявен на таблото на входа за граждани в сграда на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 на 09.09.2019 година.

Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Канцелария“, деня, часа и мястото на устната защита и интервюто
05.09.2019
Промяна на мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията, насрочен със заповед № СД-03-297/28.06.2019 г.
26.08.2019
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-438/26.08.2019 г. за промяна на мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията. Писменият изпит под формата на тест ще се проведе в Зала 3, находяща се в Националния дворец на културата – гр. София на 15.09.2019 г. с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Канцелария“
26.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ
21.08.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-420/21.08.2019 г., с която одобри окончателен списък на допуснатите до конкурса кандидати, Заповед № СД-03-421/21.08. 2019 г., с която одобри списък на недопуснатите до конкурса кандидати и Заповед № СД-03-422/21.08.2019 г., с която одобри списък на кандидатите, отказали се по собствено желание от участие в конкурса.
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 – /вход за граждани/ на 21.08.2019 г.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „директор” на дирекция „Канцелария”. Документите ще се приемат от 07.08.2019 г. до 19.08.2019 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/481.
07.08.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
05.08.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „държавен експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
05.08.2019
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
02.08.2019
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-373./02.08.2019 г., с която одобри списък на допуснатите до конкурса кандидати и Заповед № СД-03-374/02.08.2019 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 02.08.2019 г.
Допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на правосъдието
01.08.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерство на правосъдието.
25.07.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 19.07.2019 г. до 12.30 часа на 29.07.2019 г. включително.
19.07.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 19.07.2019 г. до 12.30 часа на 29.07.2019 г. включително.
19.07.2019
Министерство на правосъдието обявява процедура за подбор за определяне на двама външни членове на Одитния комитет на Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 часа, считано от 11.07.2019 г. до 22.07.2019 г. включително.
11.07.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съвет по законодателство ”. Документите ще се приемат от 08.07.2019 г. до 18.07.2019 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч., тел. за справки (02)9237/547.
08.07.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „началник отдел” на отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието
05.07.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. за насрочване на конкурс за съдия по вписванията.
05.07.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. за насрочване на конкурс за съдия по вписванията. Същата е обнародвана в Държавен вестник и е публикувана във в-к „24 часа“ на 05.07.2019г.
Кандидатите подават заявление за участие в конкурсната процедура в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ 1 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „МПЗДАО“, ДИРЕКЦИЯ „МПЗДМО“ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
28.06.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-297/28.06.2019г. за насрочване на конкурс за длъжността „съдия по вписванията“ при районните съдилища.
28.06.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-297/28.06.2019г. за насрочване на конкурс за длъжността „съдия по вписванията“ при районните съдилища. След обнародването на заповедта в Държавен вестник и публикуването на същата в централен ежедневник, ЩЕ БЪДЕ КАЧЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ - СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО. КАКТО И ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „началник отдел” на отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 18.06.2019 г. до 12.30 ч. на 28.062019 г. включително.
18.06.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-336/23.05.2019 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 47 от 14.06.2019 г.
14.06.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-336/23.05.2019 г. с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-336/23.05.2019 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 47 от 14.06.2019 г.
14.06.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-336/23.05.2019 г. с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Международна правна закрила на детето и акредитирани организации“, дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 11.06.2019 г. до 12.30 часа на 21.06.2019 г. включително.
11.06.2019
Kонкурс за заемане на длъжността „главен инспектор” – 3 щатни бройки в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
22.04.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „главен инспектор ” – 3 щатни бройки в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията.
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
19.04.2019
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, обявява извлечение от Протокол № 2 от 17.04.2019г. и извлечение от Протокол № 3 от 18.04.2019г. с окончателните резултати от изпита.
Kонкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Електронно правосъдие и регистри“
12.04.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с Решение на изпитната комисия, назначена със Заповед № ЛС-13-13/05.02.2019г. на министъра на правосъдието
11.04.2019
Министерство на правосъдието уведомява кандидатите, явили се на писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-665/ 11.12.2018г. на министъра на правосъдието, че могат да проверят писмената си работа на 15 април 2019г. от 10.00 до 16.00 часа в сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, стая 753.
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
11.04.2019
Министерство на правосъдието обявява протокол с резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-665/ 11.12.2018г. на министъра на правосъдието, график за провеждане на устната част на изпита за придобиване на квалификация за синдик и въпросник за устната част на изпита.
Устната част на изпита ще се проведе на 02 и 03 май 2019г. в сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, ет. 8, заседателна зала.
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
11.04.2019
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, обявява график за провеждане на изпита.
конкурс за заемане на 3 /три/ щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието
05.04.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 3 /три/ щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 05.04.2019 г. до 12.30 часа на 15.04.2019 г. включително
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-164/04.04.2019г.
04.04.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-164/04.04.2019 г., с която одобри списък на допуснатите до изпит кандидати
конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Електронно правосъдие и регистри”
26.03.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Електронно правосъдие и регистри”. Документите ще се приемат от 26.03.2019 г. до 05.04.2019 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч., тел. за справки (02)9237/547
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
25.03.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-127/22.03.2019 г., с която одобри списък на допуснатите до изпит кандидати и Заповед № СД-05-128/22.03.2019г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
22.03.2019
Във връзка с насрочения със Заповед № ЛС-04-665/11.12.2018г. на министъра на правосъдието изпит за придобиване на квалификация за синдик, определената със Заповед № ЛС-13-13/05.02.2019г. на министъра на правосъдието изпитната комисия прие с решение Технически правила за провеждане на писмената част на изпита
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
22.03.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-99/01.03.2019 г., за изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
01.03.2019
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-99/01.03.2019 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Открит конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие.
26.02.2019
Министерство на правосъдието обявява конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие за 2019 г. Срокът за подаване на проектните предложения е от 27.02.2019 г. до 17.30 часа на 27.03.2019 г. Документите могат да бъдат изпращани по куриер или входирани в деловодството на министерството на ул. „Славянска“ № 1, гр. София.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ 1 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.
18.02.2019
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
11.02.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № ЛС-04-74/11.02.2019г. за одобряване на окончателен списък на кандидати с редовни документи и № ЛС-04-75/11.02.2019г. за одобряване на окончателен списък на кандидати с нередовни документи .
Обавление - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбора за заемане на длъжността „главен специалист“ в отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство“
08.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
06.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ
Обявление за конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“ в Министерство на правосъдието.
01.02.2019
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
28.01.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № ЛС-04-53/25.01.2019г. за одобряване на списък на кандидати с редовни документи и № ЛС-04-54/25.01.2019г. за одобряване на списък на кандидати с нередовни документи .
В 7-дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите с нередовни документи, те следва да подадат в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за отстраняване на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
Министерство на правосъдието обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка по трудово правоотношение за длъжността „главен специалист” в отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство”. Документите ще се приемат от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1.
22.01.2019
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
04.01.2019
Министърът на правосъдието издаде заповед за разкриване на допълнителни места за нотариуси, поради необходимост на повече от обявените места за нотариуси, в резултат на постигнати еднакви резултати в посочените райони на повече от един кандидат.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
03.01.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните кандидати за нотариуси за съответните съдебни райони.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
28.12.2018
Извлечение-допълнение от протокол по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36/07.01.1998 г. за резултата от класирането от конкурса за нотариуси, за съдебните райони на РС-Карнобат и РС-Чирпан.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
21.12.2018
Извлечение от протокол по чл. 11, ал.1 от Наредба № 36/07.01.1998г. за резултата от класирането от конкурса за нотариуси, обявен със заповед № ЛС-04-330/28.05.2018г. на министъра на правосъдието
Министърът на правосъдието обяви изпит за придобиване на квалификация за синдик
14.12.2018
Министърът на правосъдието обяви изпит за придобиване на квалификация за синдик, състоящ се от писмена и устна част.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство“
13.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
07.12.2018
До устен изпит в конкурса за нотариуси са допуснати 184 от общо 572 кандидати, явили се на писмения изпит на 4 ноември т.г. в Зала 3 на Националния дворец на културата в София. Устният изпит ще бъде проведен на 13, 14, 15, 16 и 17 декември 2018 г. в сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, ет. 8, заседателна зала. Според изготвения от изпитната комисия график, се предвижда устният изпит да започва в 11.00 часа.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбора за заемане на длъжността „главен специалист“ в отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство“
07.12.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство”. Документите ще се приемат от 26.11.2018 г. до 06.12.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
26.11.2018
Министерство на правосъдието обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка по трудово правоотношение за длъжността „главен специалист” в отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция „Българско гражданство”. Документите ще се приемат от 26.11.2018 г. до 03.12.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
26.11.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“
19.11.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-544/09.11.2018 г. и № СД-03-545/09.11.2018 г.
09.11.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-544/09.11.2018 г. и № СД-03-545/09.11.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.11.2018 г. и 16.11.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
02.11.2018
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 30.10.2018г. и от Протокол № 3 от 30.10.2018г. с окончателните резултати от проведения изпит.
Конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съвет по законодателство”
02.11.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съвет по законодателство”. Документите ще се приемат от 02.11.2018 г. до 12.11.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
29.10.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-195/29.10.2018 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ И УСТЕН ИЗПИТ ОТ КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
26.10.2018
В изпълнение на чл. 6а от Наредба № 36 от 07.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси на 26.10.2018 г. министърът на правосъдието утвърди изготвения от конкурсната комисия Регламент за провеждане на писмения и устния изпит от конкурса за нотариуси.
Съобщение за обучението на синдици в град София
25.10.2018
Уважаеми синдици, в Информационната система за производства по несъстоятелност (ИСПН), са налични материали във връзка с обучението в периода 29.10-02.11.2018 г., в гр. София, по молба на Вашите лектори. Моля, всеки от Вас, да се запознае предварително с предоставените материали. Целта е лекционно – дискусионна форма на обучението.
Мястото е хотел „Грами“, начало за всяка група – 14.00 часа.

Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
24.10.2018
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
17.10.2018
Уважаеми синдици, обучението в град София ще се проведе в хотел „Грами"
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-162/13.09.2018г.
17.10.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-182/17.10.2018 г., с която одобри окончателен списък на допуснатите до изпит кандидати
Конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Канцелария”
15.10.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Канцелария”.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
10.10.2018
С настоящото, се уведомява Н.Ф.О. от гр. Крумовград, че доказателствата, представени със заявлението й, вх. рег. № 94-03-871/04.10.2018 г., не са достатъчни, за да ползва правата си по 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-162/13.09.2018г.
04.10.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-169/03.10.2018 г., с която одобри списък на допуснатите до изпит кандидати и Заповед № СД-05-170/03.10.2018г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи
Министърът на правосъдието одобри днес окончателния списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за нотариуси, насрочен за 04.11.2018 г. от 10.00 часа. Заявления за участие в конкурса подадоха общо 736 кандидати. От тях 677 са допуснати до участие, а 59 кандидати с нередовни документи не са отстранили нередностите в указания срок и губят право за участие в конкурса. Информация за мястото на провеждане на писмения изпит, както и регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за нотариуси, ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на правосъдието, секция „Кариери“.
03.10.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария”. Документите ще се приемат от 28.09.2018 г. до 08.10.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/481.
28.09.2018
Съобщение за обучението на синдици в град Русе
21.09.2018
„Уважаеми синдици, обучението в град Русе ще се проведе в хотел Космополитън. Предоставяме Ви окончателни списъци на желаещите да се включат в обучението.“
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
17.09.2018
„ Уважаеми синдици, обучението в град София ще се проведе в хотел „Грами“. Моля тези от Вас, които са подали заявка за обучение, но не са включени в списъците да се обадят на телефон 0887 887 991 или на 0899 809 206.“
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
17.09.2018
Уважаеми синдици, обучението в град Русе ще се проведе в хотел „Космополитън“. Моля тези от Вас, които са подали заявка за обучение, но не са включени в списъците да се обадят на телефон 0887 887 991 или на 0899 809 206.“
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „старши експерт” – 2 щатни бройки в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство”.
14.09.2018
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-162/13.09.2018 г.
13.09.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-162/13.09.2018 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-05-160/12.09.2018г. и заповед № СД-05-161/12.09.2018г.,
12.09.2018
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-05-160/12.09.2018г., с която одобри списък на допуснатите до конкурса за нотариуси кандидати и заповед № СД-05-161/12.09.2018г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите с нередовни документи, те следва да подадат в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за отстраняване на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
31.08.2018
С настоящото, се уведомява Н.И.К. от с. Огняново, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-829/07.08.2018 г., не са достатъчни за да ползва правата си по 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „старши експерт” в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство”. Документите ще се приемат от 28.08.2018 г. до 07.09.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
28.08.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
24.08.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ 2 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.
20.08.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен инспектор” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 07.08.2018 г. до 12.30 часа на 17.08.2018 г. включително.
07.08.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 2 /две/ щатни бройки за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 02.08.2018 г. до 12.30 часа на 13.08.2018 г. включително.
02.08.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ за резултатите от оценяване на концепция при провеждане на конкурсна процедура за длъжността директор на дирекция „Стратегическо развитие и програми“ в министерство на правосъдието.
24.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ
16.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ във връзка със Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за нотариуси
13.07.2018
Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за нотариуси, е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 58, 13.07.2018 г.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „директор” на дирекция „Стратегическо развитие и програми”. Документите ще се приемат от 27.06.2018 г. до 09.07.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
27.06.2018
Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
30.05.2018
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и заявка за участие в обученията.
Местата за провеждане на обученията ще бъдат допълнително оповестени, тъй като в Министерство на правосъдието ще се проведе процедура по Закона за обществените поръчки.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г.
28.05.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. за насрочване на конкурс за нотариуси. Заповедта подлежи на обжалване и след влизане в сила ще бъде обнародвана в "Държавен вестник".
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Правни дейност“.
30.04.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Правни дейност“.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
27.04.2018
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 25.04.2018г. и от Протокол № 3 от 26.04.2018г. с окончателните резултати от проведения изпит.
УВЕДОМЛЕНИЕ
20.04.2018
Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“, денят, часът и мястото на устната защита и интервюто.
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
18.04.2018
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-36/28.02.2018г.
13.04.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-83/13.04.2018 г., с която одобри окончателен списък на допуснатите до изпита кандидати
ОБЯВЛЕНИЕ
13.04.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности“ в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 13.04.2018 г. до 12.30 часа на 23.04.2018 г. включително.
ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА НАСРОЧВАНЕ НА КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ
11.04.2018
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме на всички заинтересовани лица и организации, че ще бъде насрочен конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси по съдебни райони.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на горепосочения конкурс.
Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска“ № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1.

Съобщение
10.04.2018
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „държавен експерт” по заместване до завръщане на титуляра - 1 щатна бройка в звено „Сигурност“.
Съобщение
10.04.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-36/28.02.2018г.
03.04.2018
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-54/03.04.2018 г., с която одобри списък на допуснатите до изпит кандидати и Заповед № СД-05-55/03.04.2018г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Собственост и стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността“
30.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ
20.03.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „директор” на дирекция „Електронно правосъдие и регистри”. Документите ще се приемат от 20.03.2018 г. до 30.03.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
ОБЯВЛЕНИЕ
20.03.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен експерт” в звено „Сигурност“ в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 20.03.2018 г. до 12.30 часа на 30.03.2018 г. включително.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“.
13.03.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“.
ОБЯВЛЕНИЕ
13.03.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Собственост и стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 13.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“
06.03.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“
02.03.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-36/28.02.2018 г.
01.03.2018
Министърът на правосъдието подписа Заповед № СД-05-36/28.02.2018 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Открит конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие.
22.02.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие за 2018 г. Срокът за подаване на проектните предложения е до 17.30 часа на 22.03.2018 г. Документите могат да бъдат изпращани по куриер или входирани в деловодството на министерството на ул. „Славянска“ № 1, гр. София.
ОБЯВЛЕНИЕ
21.02.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство ”. Документите ще се приемат от 21.02.2018 г. до 06.03.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
ОБЯВЛЕНИЕ
16.02.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ младши експерт в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми”. Документите ще се приемат от 16.02.2018 г. до 26.02.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
ОБЯВЛЕНИЕ
13.02.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 13.02.2018 г. до 23.02.2018 г. включително.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
06.02.2018
С настоящото, се уведомява Андриана Богомилова Тодорова от гр. София, че към представеното й заявление с вх. № 94-03-233/01.02.2018 г., не са приложени документите по чл. 296, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на „държавен експерт“ в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство“.
05.02.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на „държавен експерт“ в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство“.
ОБЯВЛЕНИЕ
17.01.2018
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ държавен експерт” в дирекция „Българско гражданство”. Документите ще се приемат от 17.01.2018 г. до 29.01.2018 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Регистри“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ в Министерство на правосъдието
15.12.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Регистри“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ в Министерство на правосъдието
У В Е Д О М Л Е Н И Е
08.12.2017
С настоящото, се уведомява Eвгени Сергеев Виткин от гр. Бяла Слатина, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1392/06.12.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за заемане на длъжност "Старши експерт", отдел "Електронно правосъдие", дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
04.12.2017
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за заемане на длъжност "Старши експерт", отдел "Електронно правосъдие", дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
ОБЯВЛЕНИЕ
28.11.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Регистри“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”. Документите ще се приемат от 28.11.2017 г. до 08.12.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
20.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”. Документите ще се приемат от 15.11.2017 г. до 27.11.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“
09.11.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“
Конкурс за ПЧСИ 2017 г. – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители
08.11.2017
На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник - частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/06.11.2017г. за окончателното класиране на кандидатите.
Удостоверенията на издържалите изпита кандидати се издават от Камарата на ЧСИ. Те се получават лично срещу подпис от лицето или от упълномощен от него представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден в приемното време на Камарата от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. Получаването на удостоверенията може да започне най-рано от 14.11.2017г. /вторник/.
ОБЯВЛЕНИЕ
03.11.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ младши експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт”. Документите ще се приемат от 03.11.2017 г. до 13.11.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „ППРБЕСПЧ“.
02.11.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „ППРБЕСПЧ“.
ОБЯВЛЕНИЕ
30.10.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“.
Съобщение за провеждане на изпита за помощник-частни съдебни изпълнители
24.10.2017
На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (обн. ДВ, бр. 108 от 19.12.2017г.), публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ“, съставени и приети от изпитната комисия с Протокол №1/04.10.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ
23.10.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ старши експерт” в дирекция „ Съвет по законодателство”. Документите ще се приемат от 23.10.2017 г. до 02.11.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
18.10.2017
С настоящото, се уведомява Иван Петров Казаков от гр. Айтос, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1066/10.10.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
ОБЯВЛЕНИЕ
16.10.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 16.10.2017 г. до 26.10.2017 г. включително.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
12.10.2017
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 09.10.2017г. с окончателните резултати от проведения изпит.
ОБЯВЛЕНИЕ
12.10.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ държавен експерт” в дирекция „ Съвет по законодателство”. Документите ще се приемат от 12.10.2017 г. до 23.10.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/547.
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"
10.10.2017
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства", 23-27.10.2017 г., Сентръл Парк Хотел София, бул. "Витоша " № 106, гр. София.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
02.10.2017
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-159/23.08.2017 г.
02.10.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-183/02.10.2017 г., с която одобри окончателен списък на допуснатите до изпит кандидати
У В Е Д О М Л Е Н И Е
21.09.2017
С настоящото, се уведомява Таня Томова Ангелова от гр. Пловдив, че доказателствата, представени със заявлението й вх. рег. № 94-03-970/05.09.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 1, във вр. с чл. 296, т. 2 от Закона за съдебната власт.
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
20.09.2017
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит", 02-06.10.2017 г., Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, гр. Банско.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-159/23.08.2017 г.
15.09.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-166/15.09.2017 г., с която одобри списък на кандидатите, допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване и Заповед № СД-05-167/15.09.2017 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на настоящата заповед. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК-ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
14.09.2017
Във връзка със Заповед №СД-04-62/10.07.2017 г. на министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на ЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи.
Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка по ал. 5 в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители. След този срок, кандидатите с нередовни документи губят право на участие в изпита.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Бюджет и планиране“, дирекция „Финанси и бюджет“.
08.09.2017
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-159/23.08.2017 г.
23.08.2017
Министърът на правосъдието подписа Заповед № СД-05-159/23.08.2017 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
ОБЯВЛЕНИЕ
22.08.2017
Със заповед № ЧР-01-442/21.08.2017 г. министъра на правосъдието отменя заповед № ЧР-01-418/25.07.2017 г. за обявяване на конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”.
ОБЯВЛЕНИЕ
22.08.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Бюджет и планиране“, дирекция „Финанси и бюджет” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 22.08.2017 г. до 01.09.2017 г. включително.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Връзки с обществеността и протокол
17.08.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
31.07.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 31.07.2017 г. до 10.08.2017 г. включително.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „старши вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“.
31.07.2017
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „държавен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“.
31.07.2017
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“
31.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
27.07.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 27.07.2017 г. до 07.08.2017 г. включително.
Списък на допуснатите и недопуснатитите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен инспектор“ в ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.
14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
14.07.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 14.07.2017 г. до 24.07.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
14.07.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 14.07.2017 г. до 24.07.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
14.07.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 14.07.2017 г. до 24.07.2017 г. включително.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ОБЯВЕН ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „СЪВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
10.07.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-62/10.07.2017 г., с която насрочи изпит за помощник - частни съдебни изпълнители
10.07.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-62/10.07.2017 г., с която насрочи изпит за помощник - частни съдебни изпълнители и утвърди въпросник за изпита.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „финансов контрольор“ в Министерство на правосъдието.
07.07.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
03.07.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
ОБЯВЛЕНИЕ
27.06.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 27.06.2017 г. до 07.07.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
23.06.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в дирекция „Съвет по законодателство” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
20.06.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „финансов контрольор” в Министерство на правосъдието. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 20.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
15.06.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „ държавен експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт”. Документите ще се приемат от 15.06.2017 г. до 26.06.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/562.
Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
05.06.2017
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. и заявка за участие в обученията.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
09.05.2017
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
У В Е Д О М Л Е Н И Е
04.05.2017
С настоящото, се уведомява Симеон Руменов Христозов от с. Чакаларово, обл. Кърджали, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-658/03.05.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
04.05.2017
С настоящото, се уведомява Йорданка Василева Тодорова от гр. Велико Търново, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-657/03.05.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
04.05.2017
С настоящото, се уведомява Светла Александрова Стоилкова от гр. Пазарджик, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-645/02.05.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Към заявлението не са приложени документи съгласно чл. 296, т. 2.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-671/19.04.2017 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 35 от 02.05.2017 г.
02.05.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-671/19.04.2017 г. с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик - допълнение на утвърдения със Заповед № ЛС-04-72/06.02.2006 г. и допълнен със Заповед № ЛС-04-462/05.06.2007 г. и Заповед № ЛС-И-545/14.05.2014 г. Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
02.05.2017
С настоящото, се уведомява София Гришина Владимирова от гр. София, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-641/28.04.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
28.04.2017
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 26.04.2017г. и от Протокол № 3 от 27.04.2017г. с окончателните резултати от проведения изпит.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
21.04.2017
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита на 26 и 27.04.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ
20.04.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 20.04.2017 г. до 02.05.2017 г. включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
20.04.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „инспектор” - 1 щ. бр. в Инспекторатa на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Документите ще се приемат от 20.04.2017 г. до 22.05.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 10.00 ч. до 12.00 ч. тел. за справки (02)9237/309.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-45/09.03.2017 г.
18.04.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-71/18.04.2017 г., с която одобри окончателен списък на кандидатите, допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
07.04.2017
С настоящото, се уведомява Николай Бориславов Стефанов от гр. Видин, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-482/03.04.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-45/09.03.2017 г.
30.03.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-55/30.03.2017 г., с която одобри списък на кандидатите, допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване и Заповед № СД-05-56/30.03.2017 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на настоящата заповед. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
15.03.2017
Във връзка с приключилата писмена част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със заповед № ЛС-04-1983/02.12.2016г. на министъра на правосъдието, изпитната комисия установи допусната техническа грешка в протокола съдържащ резултатите от писмената част. Кандидатът Богдан Димитров Татарчев под № 12 в протокола се е явил на писмената част на изпита. Номерът на работата му е 158, брой верни отговори 38. Комисията взе решение да допусне Богдан Димитров Татарчев до устната част на изпита, като го включва в графика за 29.03.2017г. от 9,00 часа в зала, находяща се на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, етаж 8.
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-45/09.03.2017 г.
10.03.2017
Министърът на правосъдието подписа Заповед № СД-05-45/09.03.2017 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с Решение № 2 на изпитната комисия, назначена със Заповед № ЛС-04-244/14.02.2017 г. на министъра на правосъдието
10.03.2017
Министерство на правосъдието уведомява кандидатите, явили се на писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, че могат да проверят писмената си работа на 15, 16 и 17 март от 14.00 до 16.00 часа в сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2а, стая 753.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с за придобиване на квалификация за синдик
10.03.2017
Министерство на правосъдието обявява резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, график за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита и въпросник за устния изпит.
ОБЯВЛЕНИЕ
06.03.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Финанси и бюджет”. Документите ще се приемат от 06.03.2017 г. до 17.03.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/482.
Министърът на правосъдието издаде заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на Петко А. Петков
02.03.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-40 за вписване в регистъра на Нотариалната камара на Петко А. Петков, класиран на вакантно място за съдебния район на Районен съд гр. Перник
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
27.02.2017
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
17.02.2017
Във връзка с провеждането на изпита за придобиване на квалификация за синдик, министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-04-289/17.02.2017г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и Заповед № ЛС-04-290/17.02.2017 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в седемдневния срок по чл. 6, ал. 4 от Наредбата.
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
16.02.2017
Във връзка с насрочения със Заповед № ЛС-04-1983/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието изпит за придобиване на квалификация за синдик, определената със Заповед № ЛС-04-244/14.02.2017 г. на министъра на правосъдието изпитна комисия изготви Технически правила за провеждане на писмената част на изпита.
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
16.02.2017
Във връзка с насрочения със Заповед № ЛС-04-1983/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието изпит за придобиване на квалификация за синдик, определената със Заповед № ЛС-04-244/14.02.2017 г. на министъра на правосъдието изпитна комисия, на свое редовно заседание взе решение, с оглед броя на кандидатите, подали заявление за участие в изпита, да промени мястото на провеждане на изпита, като вместо в сградата на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска“ № 1, същият да се проведе в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, 65 аудитория.
ОБЯВЛЕНИЕ
15.02.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „правителствен агент” - 1 щ. бр. в Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Документите ще се приемат от 15.02.2017 г. до 27.02.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/482.
Списък за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността „правителствен агент
13.02.2017
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“.
13.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
09.02.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. Документите ще се приемат от 09.02.2017 г. до 20.02.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/562.
Съобщение във връзка с изпита за придобиване на квалификация за синдик
07.02.2017
Във връзка с провеждането на изпита за придобиване на квалификация за синдик, министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-04-206/07.02.2017г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в седем дневен срок и заповед № ЛС-04-207/07.02.2017г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи.
ОБЯВЛЕНИЕ
27.01.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” - 1 щ. бр. в дирекция „Съвет по законодателство“. Документите ще се приемат от 27.01.2017 г. до 06.02.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/482.
ОБЯВЛЕНИЕ
27.01.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „правителствен агент” - 1 щ. бр. в Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Документите ще се приемат от 27.01.2017 г. до 06.02.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч. тел. за справки (02)9237/482.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.
23.01.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
20.01.2017
С настоящото, се уведомява Рая Станимирова Аврамова от гр. София, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-185/19.01.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за „старши експерт“ по заместване до завръщане на титуляра в дирекция „Управление на човешките ресурси“.
16.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
04.01.2017
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” в дирекция „Електронно правосъдие и регистри”. Документите ще се приемат от 04.01.2017 г. до 16.01.2017 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“.
03.01.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ
03.01.2017
С настоящото, се уведомява Ивайло Росенов Иванов от гр. Нови Пазар, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1724/29.12.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
ОБЯВЛЕНИЕ
30.12.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „инспектор” - 1 щ. бр. в Инспекторатa на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Документите ще се приемат от 30.12.2016 г. до 31.01.2017 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 10.00 ч. до 12.00 ч. тел. за справки (02)9237/309.
ОБЯВЛЕНИЕ
28.12.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” по заместване до завръщане на титуляра в дирекция „Управление на човешките ресурси”.
Документите ще се приемат от 28.12.2016 г. до 09.01.2017 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
27.12.2016
С настоящото, се уведомява Любен Георгиев Манолов от гр. Пловдив, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1635/20.12.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
19.12.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
ОБЯВЛЕНИЕ
14.12.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността”.
Документите ще се приемат от 14.12.2016 г. до 27.12.2016 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Министърът на правосъдието обяви изпит за придобиване на квалификация за синдик
02.12.2016
Министърът на правосъдието обяви изпит за придобиване на квалификация за синдик, състоящ се от писмена и устна част.
ОБЯВЛЕНИЕ
01.12.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” - 1 щ. бр. в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
Документите ще се приемат от 01.12.2016 г. до 12.12.2016 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ
24.11.2016
С настоящото, се уведомява Мирослав Веселинов Михайлов от гр. Хасково, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1274/21.11.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
УВЕДОМЛЕНИЕ
24.11.2016
С настоящото, се уведомява Десислав Веселинов Михайлов от гр. Хасково, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1273/21.11.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
УВЕДОМЛЕНИЕ
14.11.2016
С настоящото, се уведомява Диана Радкова Хаджиева от гр. Пловдив, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-1221/07.11.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
10.11.2016
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 09.11.2016г. и от Протокол № 3 от 10.11.2016г. с окончателните резултати от проведения изпит.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
04.11.2016
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл .8, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Информация за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-162/05.10.2016 г.
02.11.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-183/02.11.2016 г., с която одобри окончателен списък на допуснатитe кандидати до изпита за помощник-нотариуси по заместване.
Открит конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашно насилие
31.10.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за финансиране на проекти на програмите и обученията по чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашното насилие. Подаването на формуляра за кандидатстване и приложенията към него се извършва от 01.11 до 14.11.2016г., 17.30 ч., по куриер или доставена на ръка в деловодството на министерството на ул. Славянска № 1
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Съвет по законодателство“.
24.10.2016
Информация за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-162/05.10.2016 г.
20.10.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-175/20.10.2016 г., с която одобри списък на допуснатитe кандидати до изпита за помощник нотариуси по заместване и Заповед № СД-05-176/20.10.2016 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на настоящата заповед. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
УВЕДОМЛЕНИЕ
12.10.2016
С настоящото, се уведомява Иванка Тодорова Танкова от гр. Пазарджик, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-1118/07.10.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
ОБЯВЛЕНИЕ
07.10.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” - 1 щ. бр. в дирекция „Съвет по законодателство“.
Документите ще се приемат от 07.10.2016 г. до 17.10.2016 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-162/05.09.2016 г.
06.10.2016
Министърът на правосъдието подписа Заповед № СД-05-162/05.09.2016 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"
27.09.2016
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства", 18-21.10.2016 г., Хотел Централ, гр. София
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
16.09.2016
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит", 04-07.10.2016 г., Гранд Хотел и СПА Приморец, гр. Бургас
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Бюджет и планиране“, дирекция „Финанси и бюджет“.
26.08.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса, обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Бюджет и планиране“, дирекция „Финанси и бюджет“.
ОБЯВЛЕНИЕ
09.08.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Бюджет и планиране“, дирекция „Финанси и бюджет“.
Документите ще се приемат от 09.08.2016 г. до 19.08.2016 г., включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
14.07.2016
ОБЯВЛЕНИЕ
27.06.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
Документите ще се приемат от 27.06.2016 г. до 07.07.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Концепции за стратегическото управление на НИП на допуснатите кандидати, във връзка с открита процедура за избор на директор на НИП
16.06.2016
ОБЯВЛЕНИЕ
08.06.2016
На 29 юни 2016 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за заемане на длъжността
„директор на Националния институт на правосъдието”

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието (НИП) обявява, че съгласно взетото от него на 07.06.2016 г. решение, насрочва открито изслушване на 29 юни 2016 г. (сряда) от 13.00 часа на кандидатите, отговарящи на условията за заемане на длъжността „директор на Националния институт на правосъдието”, по поредността на подаване на заявленията за участие в процедурата за избор, както следва:

1. Миглена Янакиева Тачева
2. Драгомир Николов Йорданов

Откритото изслушване ще се проведе в сградата на НИП – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, ет. 2, зала № 201.

Не допуска кандидата Антон Илиев Станков за участие в процедурата за избор на директор на НИП, поради нередовност на документите.

Изслушването ще се излъчва и онлайн, като техническата информация ще бъде предоставена допълнително.

Съгласно т. 6, ал. 4 от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието, в 7-дневен срок, считано от 08.06.2016 г., допуснатите кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на НИП, съдържаща лична мотивация за заемане на длъжността, цели за развитието и мерки за тяхното достигане, които се публикуват на Интернет страницата на НИП, ВСС и МП.

Приложения на допуснатите и недопуснати кандидати:

УВЕДОМЛЕНИЕ
31.05.2016
С настоящото се уведомява Деян Валериев Русанов от гр. София, че към заявление вх. рег. № 94-03-766/04.05.2016 г. не са представени изискуемите документи по чл. 296, т. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
20.05.2016
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и заявка за участие в обученията.
УВЕДОМЛЕНИЕ
13.05.2016
С настоящото се уведомява Деян Валериев Русанов от гр. София, че към заявление вх. рег. № 94-03-766/04.05.2016 г. не са представени изискуемите документи по чл. 296, т. 2 от Закона за съдебната власт.
УВЕДОМЛЕНИЕ
11.05.2016
Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, денят, часът и мястото на устната защита и интервюто.
УВЕДОМЛЕНИЕ
10.05.2016
Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Управление на собствеността“, денят, часът и мястото на устната защита и интервюто.
Концепции за стратегическото управление на НИП на допуснатите кандидати, във връзка с открита процедура за избор на директор на НИП
28.04.2016
В случай, че кандидатите предвиждат при представянето на концепциите си да използват Power Point презентация, е необходимо в срок не по-късно от 09.05.2016 г. същата да бъде изпратена на електронен адрес hristova@nij.bg с цел осигуряване на техническа възможност за вграждане във видео стрийма.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
28.04.2016
Приключил!
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 25.04.2016г. и от Протокол № 3 от 26.04.2016г. с окончателните резултати от проведения изпит.
28.04.2016
Министерство на правосъдието обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен експерт” по заместване на продължително отсъстващ служител в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”
ОБЯВЛЕНИЕ
28.04.2016
Министерство на правосъдието обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „държавен експерт” по заместване на продължително отсъстващ служител в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Управление на собствеността“. Допуснатите кандидати следва да представят необходимите документи до 17.00 ч. на 09.05.2016 г. в сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, деловодство.
28.04.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди за изпита за юридическа правоспособност
26.04.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-282/25.04.2016 г. и № СД-03-283/25.04.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.05.2016 г. и 13.05.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
22.04.2016
Допуснатите кандидати следва да представят необходимите документи до 17.00 ч. на 03.05.2016 г. в сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, деловодство.
ОБЯВЛЕНИЕ
20.04.2016
На 10 май 2016 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за заемане на длъжността
„директор на Националния институт на правосъдието”


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието (НИП) обявява, че съгласно взетото от него на 19.04.2016 г. решение насрочва открито изслушване на 10 май 2016 г. (вторник) от 10.00 часа на кандидатите, отговарящи на условията за заемане на длъжността „директор на Националния институт на правосъдието”, по поредността на подаване на заявленията за участие в процедурата за избор, както следва:

1. Драгомир Николов Йорданов
2. Антон Илиев Станков

Откритото изслушване ще се проведе в сградата на НИП – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, ет. 2, зала № 201.

Изслушването ще се излъчва и онлайн, като техническата информация ще бъде предоставена допълнително.

Съгласно т. 6, ал. 4 от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието, в 7-дневен срок, считано от 20.04.2016 г., допуснатите кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на НИП, съдържаща лична мотивация за заемане на длъжността, цели за развитието и мерки за тяхното достигане, които се публикуват на Интернет страницата на НИП, ВСС и МП.

Приложения:

Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
19.04.2016
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл.8, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Информация за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-53/07.03.2016 г.
15.04.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-82/15.04.2016 г., с която одобри окончателен списък на допуснатитe кандидати до изпита за помощник нотариуси по заместване и Заповед № СД-05-83/15.04.2016 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в указания срок.
УВЕДОМЛЕНИЕ
08.04.2016
Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Съвет по законодателство“, денят, часът и мястото на устната защита и интервюто.
ОБЯВЛЕНИЕ
08.04.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” - 1 щ. бр. на дирекция „Управление на собствеността“.
Документите ще се приемат от 11.04.2016 г. до 21.04.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „директор“ в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
04.04.2016
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, Министерството на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „директор” на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт”

Документите ще се приемат 05.04.2016 г. до 15.04.2016 г. вкл. - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси” от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Съобщение относно промяна на датата за провеждането на конкурса за заемане на длъжността „инспектор“ в Инспектората на Mинистъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
04.04.2016
„Допуснатите кандидати, следва да се явят за решаване на тест на 12.04.2016 г. /вторник/ от 09:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2а, ет. 8, зала.
Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 12.04.2016 г. /вторник/ от 15:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2а, ет. 8, зала.
Нормативни актове за подготовка: АПК, ГПК, ДОПК, ЗСВ, ЗЧСИ, ЗННД, ЗТР, ТЗ, ЗКИР, ЗЗД, ЗС, ЗОЗ, ЗАдм., Правилник за вписванията, съответните подзаконови нормативни актове по приложението им.“
Информация за изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен със Заповед № СД-05-53/07.03.2016 г.
01.04.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-70/01.04.2016 г., с която одобри списък на допуснатитe кандидати до изпита за помощник нотариуси по заместване и Заповед № СД-05-71/01.04.2016 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на настоящата заповед. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Българско гражданство“.
28.03.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Съвет по законодателство“.
28.03.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „Инспектор“ в дирекция „Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт“.
23.03.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „Инспектор“ в дирекция „Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт“.
ОБЯВЛЕНИЕ
09.03.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” - 1 щ. бр. в дирекция „Българско гражданство“.
Документите ще се приемат от 09.03.2016 г. до 21.03.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
ОБЯВЛЕНИЕ
09.03.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” - 1 щ. бр. в дирекция „Съвет по законодателство“.
Документите ще се приемат от 09.03.2016 г. до 21.03.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ
08.03.2016
С настоящото, се уведомява Руслан Тодоров Иванов от гр. Русе, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-360/16.02.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със Заповед № СД-05-53/07.03.2016 г.
07.03.2016
Министърът на правосъдието подписа Заповед № СД-05-53/07.03.2016 г., с която насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване и утвърди образец на заявление за участие в изпита.
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
29.02.2016
Уведомление за резултатите
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурса обявен за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
29.02.2016
Уведомление за резултатите
УВЕДОМЛЕНИЕ
19.02.2016
„Уведомление за резултатите от оценяване на концепция при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Съвет по законодателство“
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ отдел "Връзки с обществеността"
09.02.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
Документите ще се приемат от 10.02.2016 г. до 22.02.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ отдел „Протокол”.
09.02.2016
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
Документите ще се приемат от 10.02.2016 г. до 22.02.2016 г. включително – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 09.30 ч. до 12.30 ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ
08.02.2016
Публикуван е списъкът с допуснати и недопуснати кандидати на длъжност „Директор“ в дирекция: „Съвет по законодателство“.
Конкурс за заемане на длъжността „директор” в дирекция „Съвет по законодателство”.
21.01.2016
Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-01-6/12.01.2016 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „директор” на дирекция „Съвет по законодателство”.
гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси” от 09.30 ч. до 12.30 ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ
12.12.2015
С настоящото, се уведомява Стефка Василева Джарова от гр. Пазарджик, че доказателствата, представени със заявленията ѝ вх. рег. № 94-03-1723/09.13.2015 г. – 2 бр., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „инспектор” - 1 щ. бр. в Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
10.12.2015
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „инспектор” - 1 щ. бр. в Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Документите ще се приемат от 10.12.2015 г. до 11.01.2016 г. вкл. – гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, от 10.00 ч. до 12.00 ч. тел. за справки (02)9237/309.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-564/13.11.2015 г. и № СД-03-565/13.11.2015 г.
13.11.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-564/13.11.2015 г. и № СД-03-565/13.11.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 19.11.2015 г. и 20.11.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.

УВЕДОМЛЕНИЕ
11.11.2015
С настоящото, се уведомява Момчил Георгиев Момчилов от с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1464/06.11.2015 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
30.10.2015
Приключил!
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 29.10.2015г. и от Протокол № 3 от 30.10.2015г. с окончателните резултати от проведения изпит.
На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник - частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №2/2015 г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед №СД-И-186/29.09.2015г. на Министъра на правосъдието за резултатите от изпита за помощник – частни съдебни изпълнители и Протокол №5/23.10.2015г. за окончателното класиране на кандидатите.
26.10.2015
Приключил!
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Удостоверенията на издържалите изпита кандидати се издават от Камарата на ЧСИ. Те се получават лично срещу подпис от лицето или упълномощен от него представител всеки работен ден в приемното време от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. Получаването на удостоверенията може да започне най-рано от 02.11.2015г. /понеделник/.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване.
23.10.2015
Приключил!
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл.8, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Информация за изпита за помощник - нотариуси по заместванеq насрочен със заповед № СД-05-202/08.09.2015 г.
21.10.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-232/20.10.2015 г., с която одобри окончателен списък на всички допуснати кандидати до изпита за помощник - нотариуси по заместване.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-533/12.10.2015 г. и Заповед № СД-03-534/12.10.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.10.2015г. и 16.10.2015г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
12.10.2015
Приключил!
Информация за изпита за помощник нотариуси по заместване насрочен със заповед № СД-05.202/08.09.2015г./
09.10.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-05- 225/09.10.2015 г., с която одобри списък на допуснатитe кандидати до изпита за помощник нотариуси по заместване и заповед № СД-05-226/09.10.2015 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на настоящата заповед. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"
09.10.2015
Приключил!
Списъци на синдиците, класирани за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства", 27-30.10.2015 г., Кемпински хотел Маринела, гр. София.
Съобщение за изпита за помощник-частни съдебни изпълнители
09.10.2015
Приключил!
На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ“, съставени и приети от изпитната комисия с Протокол №1 от 05.10.2015г.
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
30.09.2015
Приключил!
Списъци на синдиците, класирани за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит", 13-16.10.2015 г., Парк Хотел Пирин, гр. Сандански.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
12.09.2015
С настоящото, се уведомява Антония Кирилова Кирова от гр. София, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-1199/07.09.2015 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Към заявлението не са приложени документи съгласно чл. 296, т. 2.
Съобщение във връзка със Заповед №СД-04-160/23.07.2015г.на министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители
10.09.2015
Приключил!
На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), във връзка със Заповед №СД-04-160/23.07.2015г. на министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на ЧСИ „Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители” и „Списък на кандидатите за участие в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители с нередовни документи”
Съгласно чл.4, ал.6 от Наредба №3 от 11.12.2007г., кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка по ал.5 в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители. След този срок, кандидатите с нередовни документи губят право на участие в изпита.
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със заповед № СД-05-202/08.09.2015г.
08.09.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието подписа днес заповед, с която насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-450/07.08.2015 г., с която допълни Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност на 14.08.2015 г.
07.08.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-450/07.08.2015 г., с която допълни Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност на 14.08.2015 г.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-444/04.08.2015 г. и Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.08.2015 г. и 14.08.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
05.08.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-444/04.08.2015 г. и Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.08.2015 г. и 14.08.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-160/23.07.2015 г. с въпросник за изпит за помощник частни съдебни изпълнители
27.07.2015
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-160/23.07.2015г. за провеждане на изпит за помощник частни съдебни изпълнители с въпросник към нея
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
23.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ
Протокол № 3 и мотивиран доклад от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз;
13.07.2015
Резултати от проведения на 09.07.2015г. писмен и устен езиков изпит за проверка на общите познания по френски език и на специализираните езикови познания по лексика на правото на Европейския съюз на кандидатите за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
09.07.2015
Протокол № 2 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-834/22.06.2015 г. на министъра на правосъдието
09.07.2015
Съобщение рег. № 92-34-55/07.07.2015 г. до Златко Ем. Халваджиев
07.07.2015
Протокол от заседанието на комисията за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз от 29.06.2015 г.
30.06.2015
Министерство на правосъдието предлага стажантски програми.
26.06.2015
Министерство на правосъдието предлага ежегодно възможности за провеждане на стажове за студенти и вишисти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните кандидати за нотариуси за съответните съдебни райони.
25.06.2015
Министърът на правосъдието издаде заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните кандидати за нотариуси за съответните съдебни райони.
СПИСЪК, АВТОБИОГРАФИИ И МОТИВАЦИОННИ ПИСМА НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
25.06.2015
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.6, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
19.06.2015
Подаването на формуляра за кандидатсване и приложенията към него се извършва от 22 юни до 31 юли 2015 г. включително, лично от представляващите лица кандидатите или чрез пълномощник, в деловодството на Министерство на правосъдието: гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1.
Резултати от класирането в конкурса за нотариуси 2015 г.
16.06.2015
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА КАНДИДАТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
05.06.2015
Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
01.06.2015
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. и заявка за участие в обученията.
Списък на кандидатите, допуснати до участие в устния изпит от конкурса за нотариуси, насрочен със Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието
21.05.2015
Списък на кандидатите, допуснати до участие в устния изпит от конкурса за нотариуси, насрочен със Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието, ведно с районите за които кандидатстват
Свободни места за държавни съдебни изпълнители /ДСИ/ и съдии по вписванията /СВ/ по районни съдилища, с оглед заемането им от действащи ДСИ и СВ при условията на чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ
20.05.2015
Желаещите ДСИ и СВ да се преместят на основание чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ подават заявление в 14-дневен срок от обявяване на настоящото съобщение, към което прилагат личните си мотиви за преместването.
В случай, че желаещите за преместване в един и същи съдебен район, формално отговарящи на условията по чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ са повече от броя на свободните длъжности, министърът на правосъдието премества кандидатите, съобразно следните критерии, в следния ред: значимост на личните мотиви, като приоритет имат тези от социален и здравословен характер; обезпеченост на нуждите в съответния съдебен район; чисто дисциплинарно минало; продължителност на юридическия стаж
Министерството на правосъдието публикува резултатите от писмения изпит от конкурса за нотариуси, проведен на 19.04.2015 г. Устният изпит на допуснатите кандидати ще се проведе в периода 26.05.2015 г. – 29.05.2015 г. в сградата на Националния институт на правосъдието, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 по график, приложен по-долу.
18.05.2015
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване
30.04.2015
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване публикува извлечение от Протокол № 2 от 29.04.2015 г. с окончателните резултати от проведения изпит.
Съобщение във връзка с изпита за помощник - нотариуси по заместване.
23.04.2015
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване на основание чл.8, ал.2 от Наредба 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване обявява график за провеждане на изпита.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-05-53/21.04.2015 г., с която одобри списък на допуснатите до изпита за помощник нотариуси по заместване кандидати и Заповед № СД-05-54/21.04.2015 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в указания срок.
21.04.2015
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ И УСТЕН ИЗПИТ ОТ КОНКУРСА ЗА НОТАРИУСИ
17.04.2015
МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД № СД-05-51/16.04.2015 Г.
16.04.2015
ЗАПОВЕД
Министърът на правосъдието Христо Иванов одобри днес окончателния списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за нотариуси. Заявления за участие в конкурса подадоха общо 684 кандидати. От тях 628 са допуснати до участие, а 56 кандидати с нередовни документи не са отстранили нередностите в указания срок и губят право за участие в конкурса.Писменият изпит за нотариуси, насрочен за 19.04.2015 г. от 10.00 часа, ще се проведе в Голямата спортна зала в Многофункционална спортна зала „Арена Армеец София“, бул. „Асен Йорданов“ № 1. Промяната на първоначално обявеното място на провеждане се дължи на големия брой кандидати, допуснати до участие в конкурса. Достъпът до залата ще се осъществява през вход А0. Регистрацията на кандидатите ще започне в 8.00 часа и ще приключи в 9.45 часа.
15.04.2015
Министърът на правосъдието възложи правомощия по изпълнението на класираните кандидати за частни съдебни изпънители по съдебни райони
14.04.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-05-44/09.04.2015г., с която одобри списък на допуснатите до изпита за помощник-нотариуси по заместване кандидати и заповед № СД-05-45/09.04.2015г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
09.04.2015
В 7-дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите с нередовни документи, те могат да подадат в деловодството на Министерство на правосъдието допълнителни заявления за изправяне на нередностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
ПОКАНА СИНДИЦИ
08.04.2015
Уважаеми синдици,
Министерството на правосъдието отчита липсата на ясна регламентация на статута, вътрешната организация, дисциплинарната и професионалната отговорност на синдиците. Липсват ясни критерии за назначаване по конкретни дела, за заплащане на труда , за подобряване на продължаващото ежегодно обучение. Следва да се обмисли и нормативно уреждане на правото на професионалното сдружаване на синдиците, каквото съществува при повечето професионални гилдии, напр. частни съдебни изпълнители и нотариуси…
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-05-38/02.04.2015 г., с която одобри списък на допуснатите до конкурса за нотариуси кандидати и заповед № СД-05-39/02.04.2015 г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
02.04.2015
В 7-дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите с нередовни документи, те следва да подадат в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
ДОКЛАД от комисията по провеждане на избор за кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, определена със Заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със Заповед № ЛС-04-111 ОТ 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието за класиране на кандидатите в процедурата за избор
30.03.2015
ПРОТОКОЛ № 9 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
30.03.2015
ПРОТОКОЛ № 8 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
29.03.2015
ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
29.03.2015
ПРОТОКОЛ № 6 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на Европейския съюз, определена със заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № ЛС-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
23.03.2015
ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на Европейския съюз, определена със заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № ЛС-04-111 ОТ 30.01.2015 Г. на министъра на правосъдието
20.03.2015
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със заповед № СД-05-25/13.03.2015г.
16.03.2015
Списък на допуснатите кандидати до езиков изпит от Комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
13.03.2015
Протокол № 4 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Протокол № 3 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Протокол № 2 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Министерството на правосъдието обявява резултатите от класирането на успешно издържалите писмения и устен изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
12.03.2015
Протокол на конкурсната комисия
Министерството на правосъдието обявява резултатите от устния изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители, проведен от 06.03.2015 г. до 11.03.2015 г.
12.03.2015
Протоколи на конкурсната комисия
Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието, за насрочването на конкурс за нотариуси, е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 16, от 27.02.2015 г.
27.02.2015
Заповед № ЛС-И-1196/2014 г. и Заявление
График за устен изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
26.02.2015
На основание чл. 12 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието, обявява списък на допуснатите до устен изпит кандидати и график за явяването им по азбучен ред.
Устният изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители ще се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, от 06.03.2015г. до 11.03.2015г. (включително), от 8.30 часа, съгласно обявените списък и график.
Комисията съставя списък с две групи въпроси по темите, посочени в приложение № 1 към заповед № ЛС-И-1077/20.10.2014г. на министъра на правосъдието. На устния изпит кандидатите ще изтеглят на случаен принцип по един въпрос от всяка група.
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
18.02.2015
Министерството на правосъдието уведомява участниците в конкурса за частни съдебни изпълнители, че устният изпит от конкурса ще се проведе по график от 06.03.2015г. Списъкът на допуснатите до устен изпит кандидати и графикът за провеждането му ще бъде публикуван на 26.02.2015 г., на интернет страницата на Министерство на правосъдието.
Допуснатата техническа грешка при изписване на годината в протокола за резултатите от писмения изпит от конкурса, проведен на 14.02.2015г., както и техническите несъответствия между брой верни отговори и поставената оценка на писмени работи на кандидати в конкурса, ще бъдат отстранени от конкурсната комисия с решението по чл. 12 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, което ще бъде обявено на интернет страницата на Министерството на правосъдието, най-късно до 26.02.2015г.
Министерството на правосъдието дава възможност на кандидатите, да се запознаят с писмените си работи в срок от 18.02.2015 г. до 24.02.2015г. (включително), от 09.00 часа до 11.30 часа, в стая 212, в сградата Министерството на правосъдието, ул. „Славянска“ №1 (вход за граждани“). Съгласно Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители възражения срещу оценяването на кандидатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители не са допустими.
17.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ
Министерството на правосъдието публикува писмения тест вариант ПЪРВИ и верните отговори.
17.02.2015
тест
Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието на основание чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието резултатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители.
17.02.2015
Резултати от писмен изпит
Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието прие с решение № 1/09.02.2015г. - Технически правила за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители.
11.02.2015
Технически правила за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
Министърът на правосъдието със заповед № СД-04-39/10.02.2015г. измени заповед №СД-04-27/24.01.2015г., с която е одобрен списъкът на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за ЧСИ
10.02.2015
заповед №СД-04-39/10.02.2015г.
Министърът на правосъдието със Заповед № СД-04-38/10.02.2015г. измени заповед № СД-04-28/24.01.2015г., с която е одобрен списъкът на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за ЧСИ
10.02.2015
Заповед № СД-04-38/10.02.2015 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-04-31/06.02.2015г., с която изменя заповед № ЛС-И-1077/20.10.2014 г. в частта относно мястото и часа за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
06.02.2015
Заповед № СД-04-31/06.02.2015 г.
Окончателен списък на кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, съгласно Заповед №ЛС-И-1366/30.12.2014 г. и Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г.
24.01.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-28/24.01.2015 г., с която одобри списък на кандидатите недопуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители
24.01.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г., с която одобри списък на кандидатите допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
24.01.2015
Протокол от заседанието на комисията по провеждане на избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в съда на Европейския съюз
20.01.2015
Съобщение относно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27.06.2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
07.01.2015
Всички включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, трябва да заплатят годишната си вноска за професионална квалификация за 2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА КАНДИДАТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
06.01.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1366/30.12.2014г. , с която одобри списък на допуснатите до изпита кандидати и заповед № ЛС-И-1367/30.12.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи за участие в конкурса за Частни съдебни изпълнители
05.01.2015
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да отстранят посочените нередовности с допълнително заявление, адресирано до Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
18.12.2014
У В Е Д О М Л Е Н И Е

С настоящото, на основание чл. 15, ал. 1 от Вътрешни правила за дейността на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1640/20.10.2014 г. на министъра на правосъдието,
се уведомява:

Октан Кямил Мехмед от с. Чуковец, общ. Алфатар, обл. Силистра, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1750/12.12.2014 г. не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт (когато важни причини налагат разпределението на стажант-юрист в друг съдебен район).
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
09.12.2014
Mинистърът на правосъдието издаде заповед за одобрените проекти и за отказите за финансиране в конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
24.11.2014
Изпитната комисия на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване обявява извлечение от Протокол № 2 с окончателните резултати от изпита.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1077/20.10.2014г. , с която обяви конкурс за Частни съдебни изпълнители
18.11.2014
Заповедта е публикувана във вестник "Новинар"и на интернет страницата на Министерство на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители на 18.11.2014г. В 20-дневен срок от датата на публикуване на заповедта кандидатите могат да подават заявление по образец до Министъра на правосъдието чрез Камарата на частните съдебни изпълнители
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
13.11.2014
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 2/18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, състави график за провеждане на изпита на 20.11.2014г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г.
10.11.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. за насрочване на конкурс за нотариуси. Заповедта подлежи на обжалване и след влизане в сила ще бъде обнародвана в "Държавен вестник".
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1144/03.11.2014г. , с която одобри обобщен списък на всички допуснати до изпита кандидати и заповед № ЛС-И-1145/03.11.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи ,които не са отстранили нередовностите в указания срок
03.11.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1144/03.11.2014 г. и заповед № ЛС-И-1145/03.11.2014 г.
Свободни места за държавни съдебни изпълнители /ДСИ/ и съдии по вписванията /СВ/ по районни съдилища, с оглед заемането им от действащи ДСИ и СВ при условията на чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ
24.10.2014
Желаещите ДСИ и СВ да се преместят на основание чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ подават заявление в 14-дневен срок от обявяване на настоящото съобщение, към което прилагат личните си мотиви за преместването.
В случай, че желаещите за преместване в един и същи съдебен район, формално отговарящи на условията по чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ са повече от броя на свободните длъжности, министърът на правосъдието премества кандидатите, съобразно следните критерии, в следния ред: значимост на личните мотиви, като приоритет имат тези от социален и здравословен характер; обезпеченост на нуждите в съответния съдебен район; чисто дисциплинарно минало; продължителност на юридическия стаж.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1089/23.10.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и заповед № ЛС-И-1090/23.10.2014г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи на кандидатите за явяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване.
23.10.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1089/23.10.2014 г. и заповед № ЛС-И-1090/23.10.2014 г.
Списъци на синдиците, включени за тематични курсове от 21 до 24.10.2014г.
15.10.2014
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове от 21.10.2014г. до 24.10.2014г., които ще се проведат в хотел "Анел", бул. Тодор Александров № 14, гр. София
Протокол за обявяване на одобрените от комисията по провеждане на избора кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
10.10.2014
Заседание на комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
10.10.2014
Заседание на комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
07.10.2014
Окончателен списък по т. 3, б. „а“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. на лицата, допуснати по документи до участие в процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
06.10.2014
Окончателен списък на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека, освободени на основание т. 3, б. „б“, изр. 2, вр. т. 2, б. „д“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. от писмен тест за удостоверяване на степента на владеене на английски и френски език
06.10.2014
Протокол от заседание на Комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със Заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
06.10.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за обявяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване
01.10.2014
Със заповед № ЛС-И-1051/01.10.2014 г. на министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 20.11. и 21.11.2014 г. Заявления по утвърдения образец се подават в срок от 03.10.2014 г. до 16.10.2014 г. включително.
Съобщение относно процедурата за избор на съдия в Европeйския съд по правата на човека
01.10.2014
Списък по т. 3, б. „а“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. на лицата, допуснати по документи до участие в процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
30.09.2014
Списък на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека, освободени на основание т. 3, б. „б“, изр. 2, вр. т. 2, б. „д“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. от писмен тест за удостоверяване на степента на владеене на английски и френски език
30.09.2014
Протокол от заседание на Комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със Заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
30.09.2014
Списъци на синдиците, включени за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
25.09.2014
Списъци на синдици за обученията от 07.10.2014г. до 10.10.2014г., които ще се проведат в хотел "Азалия", КК "Св.Св. Константин и Елена"
ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА НАСРОЧВАНЕ НА КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ
19.09.2014
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме на всички заинтересовани лица и организации, че ще бъде насрочен конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси по съдебни райони.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на горепосочения конкурс.
Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска“ № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1.
ПРОЕКТ на заповед за насрочване на конкурс за заемане на вакантни места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони.
12.09.2014
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме на всички заинтересовани лица и организации, че ще бъде насрочен конкурс за заемане на вакантни места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на горепосочения конкурс.
Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска" № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 1.
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.6, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
18.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
16.06.2014
Заповедите на издржалите изпита за помощник нотариуси по заместване са готови. Могат да бъдат получени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, в сградата на министерство на правосъдието на бул. Дондуков № 2А, стая 751, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие
13.06.2014
Обучение на синдици
11.06.2014
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието и министърът на икономиката и енергетиката, одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми на обучение на синдиците за периода 01.01.2014г – 31.12.2014г. и заявка за участие
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
04.06.2014
Изпитната комисия, назначена със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-535/13.05.2014 г., на основание чл.11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване изготви протокол с окончателните резултати от изпита.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-545/14.05.2014г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 44 от 27.05.2014г.
27.05.2014
Допълнение на утвърдения със Заповед № ЛС-04-72/06.02.2006г. и допълнен със Заповед № ЛС-04-462/05.06.2007г. Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, Заповед № ЛС-И-545/14.05.2014г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 44 от 27.05.2014г.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
23.05.2014
Изпитната комисия, назначена със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-535/13.05.2014 г., на основание чл.8, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване изготви график за провеждане на изпита на 28.08.2014г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -578/23.05.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи допуснати до изпита за помощник-нотариуси по земестване и заповед № ЛС-И-579/23.05.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи
23.05.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-578/23.05.2014 г. и заповед № ЛС-И-579/23.05.2014 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -547/14.05.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и заповед № ЛС-И-548/14.05.2014г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи на кандидатите за явяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване.
15.05.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-547/14.05.2014 г. и заповед № ЛС-И-548/14.05.2014 г.
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО № ЛС-И-116/20.02.2014г.
09.05.2014
Приключил!
Окончателен протокол
Министърът на правосъдието издаде заповед за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване
22.04.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-418/17.04.2014г. за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване на 28.05.2014г. и 29.05.2014г.
Комисията за провеждане на изпита за придобиване квалификация за синдик определи следния график за провеждане на устния изпит, който ще се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, бул.„Дондуков" 2а, от 9.00 часа
16.04.2014
Комисията по чл. 7 от Наредба № 3 от 27 юни 2005г., за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците разпредели допуснатите до устната част на изпита за придобиване на квалификация за синдик за 24, 25 и 28 април.
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
15.04.2014
Във връзка с отправени към Министерство на правосъдието препоръки от неправителствените организации относно промени в конкурса за финансиране на проекти по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), бяха предприети действия за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на ЗЗДН.
Предвижда се съкращаване на срока за обявяване на конкурсната процедура по чл. 12, ал. 1 от ППЗЗДН, промяна на междуведомствения характер на комисиите по чл. 14, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 от ППЗЗДН, както и подобряване на оперативния порядък в организацията по финасиране и отчитане на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, чрез делегиране на правомощия от страна на министъра на правосъдието и увеличаване продължителността на договорите до 24 месеца.
Конкурсът за финансиране на проекти по реда на чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН през 2014 г. ще бъде обявен в едномесечен срок след влизането в сила на постановлението за изменение и допълнение на ППЗЗДН.
КОМИСИЯТА ОБЯВИ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК, ПРОВЕДЕН НА 29.03.2014г.
02.04.2014
КОМИСИЯТА ОБЯВИ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ТЕСТА
Съобщение във връзка с изпита за придобиване квалификация за синдик
31.03.2014
Комисията уведомява участниците от изпита за придобиване квалификация за синдик, провел се на 29.03.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-116/20.02.2014 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 15.04.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 829
КОМИСИЯТА ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК ПРОВЕДЕН НА 29.03.2014г.
31.03.2014
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА СИНДИК
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-305/25.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ недопуснати до изпит
25.03.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-305/25.03.2014 г.
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-306/25.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ, допуснати до изпит
25.03.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-306/25.03.2014 г.
С РЕШЕНИЕ №1 ОТ 13.03.2014г., КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ЛС-И-258/11.03.2014г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК
13.03.2014
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК
Комисията обяви ВЪПРОСНИК за устния изпит за придобиване квалификация за синдик и нормативни актове и литература за подготовка на писмения и устен изпит
13.03.2014
въпросник, литература и нормативни актове за изпита
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-262/13.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
13.03.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-26213.03.2014г.
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-261/13.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
13.03.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-261/13.03.2014г.
Резултати от устен изпит от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
28.02.2014
Приключил!
Комисията обяви резултатите от класирането на участниците в конкурса за длъжността "Съдия по вписванията", насрочен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013 г. на Министъра на правосъдието. Кандидатите следва да се яват до 06.03.20014г. вкл. до 17.30 ч. в стая 751 на бул. Дондуков 2А, за да подпишат уведомление и да заяват дата на встъпване в длъжност.
Резултати от устен изпит от конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
27.02.2014
Приключил!
Комисията обяви резултатите от класирането на участниците в конкурса за длъжността "Съдия по вписванията", насрочен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013 г. на Министъра на правосъдието. Кандидатите следва да се яват до 04.03.20014г. вкл. до 17.30 ч. в стая 751 на бул. Дондуков 2А, за да подпишат уведомление и да заяват дата на встъпване в длъжност.
ОБЯВЕН Е ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИЦИ
20.02.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-116/20.02.2014 г., с която обяви провеждането на изпит за придобиване на квалификация за синдик
Обявление за промяна на часа за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
20.02.2014
Изпитването на кандидатите ще започне в 14.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители
13.02.2014
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за държавни съдебни изпълнители, насрочен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 28.02.2014г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №756

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 10.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
13.02.2014
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 25.02.2014г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №756

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 10.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.

Съобщение във връзка с конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
12.02.2014
Комисията уведомява участниците от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител", провел се на 06.02.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-1096/14.11.2013 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 18.02.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 756
Комисията обяви допуснатите до устен изпит кандидати от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
12.02.2014
Приключил!
Списък с допуснати до устен изпит
Комисията обяви резултатите от писмения изпит от конкурса за "Държавни съдебни изпълнители" при районните съдилища, проведен на 06.02.2014 г.
12.02.2014
Резултати от писмен изпит
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-84/05.01.2014 г.
05.02.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за изменяне на заповед № ЛС-И-7/09.01.2014 г. и заповед № ЛС-И-8/09.01.2014 г.
Съобщение във връзка с конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
05.02.2014
Комисията уведомява участниците от конкурса за длъжността "съдия по вписванията", провел се на 26.01.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-1095/14.11.2013 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 10.02.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 756
Комисията обяви допуснатите до устен изпит кандидати от конкурса за длъжността "Съдия по вписванията"
03.02.2014
Списък с допуснати до устен изпит
Комисията обяви резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността "съдия по вписванията" при районните съдилища, проведен на 26.01.2014 г.
03.02.2014
Резултати от писмен изпит
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-75/24.01.2014 г.
24.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за изменяне на заповед № ЛС-И-4/09.01.2014 г.
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-50/17.01.2014 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълинтели и въпросник за устния изпит от конкурса
20.01.2014
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сграда на министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 20.01.2014 г.
Промяна мястото за писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители, обявен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013 г.
20.01.2014
Със Заповед № ЛС-И-50/17.01.2014 г. министърът на правосъдието, промени мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители. Изпитът ще се проведе на 06.02.2014 г. в сградата на Софийски университет "Св.Климент Охридски" - гр.София, бул."Цар Освободител" № 15, 272 аудитория, съгласно утгвърденият Регламент.
Промяна мястото за писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията, обявен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013 г.
17.01.2014
Със Заповед № ЛС-И-9/09.01.2014 г. министърът на правосъдието, промени мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията. Изпитът ще се проведе на 26.01.2014 г. в сградата на Софийски университет "Св.Климент Охридски" - гр.София, бул."Цар Освободител" № 15, 272 аудитория, съгласно утгвърденият Регламент.
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-9/09.01.2014 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията и въпросник за устния изпит от конкурса
10.01.2014
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сграда на министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 10.01.2014 г.
Съобщение във връзка с конкурса за държавни съдебни изпълнители
09.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповеди: № ЛС-И-6/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в указания срок; № ЛС-И-7/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които не са отстранили нередовностите в указания срок и ЛС-И-8/09.01.2014 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "държавен съдебен изпълнител"

Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
09.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповеди: № ЛС-И-3/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в указания срок; № ЛС-И-4/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които не са отстранил нередовностите в указания срок и ЛС-И-5/09.01.2014 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
з
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1305/18.12.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-1304/18.12.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
18.12.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 18.12.2013 г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1302/18.12.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-1303/18.12.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
18.12.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 18.12.2013 г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.

Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители.
22.11.2013
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013г. за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители.

Заповедта е обнародвана в „ДВ” на 22.11.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за съдии по вписванията
22.11.2013
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013г. за насрочване на конкурс за съдии по вписванията.

Заповедта е обнародвана в „ДВ” на 22.11.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"
15.10.2013
Приключил!
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства", които ще се проведат на 23-24.10.2013 г. и 24-25.10.2013 г. в Сентрал Парк Хотел, гр. София
Списък на синдиците включени за дискусионните срещи, които ще се проведат в гр. Пловдив
27.09.2013
Приключил!
Списък на синдиците включени за дискусионните срещи, които ще се проведат в гр. Пловдив на 09-10.10.2013 г. и 10-11.10.2013 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед за обявяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване
26.09.2013
Със заповед № ЛС-И-923/25.09.2013 г. на министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 04.11. и 05.11.2013 г. Заявления по утвърдения образец се подават в срок от 27.09.2013 г. до 10.10.2013 г.
Обявление за класирането от конкурса за съдии по вписванията
12.07.2013
ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със заповед № ЛС-И-317/12.03.2013 г. на министъра на правосъдието, на основание чл.30 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит, обявява резултатите от класирането
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
25.06.2013
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 12.07.2013г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №749

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 09.30 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.
Обявление на резултатите от писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията и списъка на допуснатите до устния изпит кандидати
25.06.2013
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията:


Обявява:

1.Резултатите от писмения изпит, проведен на 15.06.2013 г.

2.Списък на допуснатите кандидати до устен изпит.

Съобщава на кандидатите, че им се предоставя възможността на 28.06.2013 г. от 11.00 часа до 14.00 часа в присъствието на членовете на конкурсната комисия да видят писмената си работа в стая № 749, в сградата на Министерство на правосъдието, бул. „Дондуков” 2А.
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
29.05.2013
Министърът на правосъдието издаде заповеди: №№ ЛС-И-518/28.05.2013 г. със списък на кандидатите,които са отстранили нередовностите в указания срок; ЛС-И-519/28.05.2013 г. със списък на кандидатите, които не са отстранил нередовностите в указания срок и ЛС-И-520/28.05.2013 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
20.05.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-506/18.05.2013 г., с която изменя Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013 г., в частта относно мястото на провеждане на конкурса
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -476/09.05.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-477/09.05.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
10.05.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 10.05.2013г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието одобри регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията и въпросник за устния изпит от конкурса
26.04.2013
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 на 26.04.2013 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за съдии по вписванията
12.04.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г. за насрочване на конкурс за съдии по вписванията.

Заповедта е обнародвана в „ДВ”, публикувана е във в-к „Труд” и е обявена на достъпно място в съответния съд, в сградата на МП и на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието на 12.04.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.6, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
11.04.2013
Обучение за национални съдии по законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
14.03.2013
Европейската комисия публикува в Официален вестник на ЕС (С 45, 16.02.2013 г.) покана за Обучение за национални съдии по законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
Окончателен списък на кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, съгласно Заповед №ЛС-И-1366/30.12.2014 г. и Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г.
01.01.0001
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ